Senzory pre biológiu

Senzor zrýchlenia - 27300028


Senzor vypočíta veľkosť vektora zrýchlenia alebo meria zrýchlenie v smere zvolenej osi v závislosti od nastavenia zariadenia. V ponuke je 2D (2 smery) a 3D (3 smery) verzia.

Senzor pootočenia / Uhlovej dráhy - 27300031


Nový kombinovaný senzor pre meranie uhlov, malých vzdialeností a rotácie. Pri rozsahu ±45 ş s pripojenou pákou sa dá použiť na meranie malých vzdialeností s presnosťou až 0.03mm. Pri nastavenom rozsahu 360 ş senzor slúži na meranie lineárnej súradnice (po pripojení kladky) alebo uhlov až do 100-násobku otočenia ( ± 36000°).
 

Senzor oxidu uhličitého - 27300033 

Senzor sníma hladinu atmosférického CO2 s citlivosťou postačujúcou na sledovanie zmien už po niekoľkých minútach. Vymeniteľný článok má životnosť približne 2 roky, náhradné články je možné dokúpiť samostatne.

Senzor oxidu uholnatého - 27300035 

Senzor je ideálny na meranie znečistenia životného prostredia, najmä znečistenia atmosféry spôsobeného cestnou dopravou. Jasne ukáže rozdiely v úrovni CO medzi hlavnou cestou, vedľajšou uličkou a vo väčšej vzdialenosti od ciest.

Senzor elektrického náboja - 27300037 

Senzor meria elektrický náboj. Dá sa použiť na meranie náboja preneseného z plastovej tyče alebo z Van de Graaffovho generátora. Naviac s jeho pomocou môžete porovnávať rôzne zdroje elektrických nábojov, napr. staticky nabitý hrebeň alebo batériu. Pomocou snímania na diaľku a za asistencie senzora vzdialenosti sa stane pomocníkom pri odhade napätia statického zdroja.

Senzor vodivosti - 27300039 

Senzor je ideálny na meranie v širokom spektre vodivosti látok, s ktorými sa stretávate v školskom laboratóriu. Jeho logaritmická odpoveď pre užívateľa znamená, že nemusí rozlišovať a nastavovať rozsahy. Napriek tomu senzor dokáže merať v rozsahu 6 stupňov magnitúdy. Na kalibráciu senzora v programe Datadisc Pt stačí jeden kalibračný bod.

Senzor EKG - 27300046 

Senzor bol navrhnutý, aby umožnil študentom sledovať elektrické signály, ktoré generuje srdce. Pri použití senzora spolu s Datadiscom užívateľ uvidí zároveň EKG signál srdca a srdcový tep. Senzor bol navrhnutý výhradne pre vzdelávacie účely a NIE je vhodný na medicínske aplikácie.

Senzor rýchlosti toku - 27300049 

Senzor meria rýchlosť prúdenia kvapaliny a dodáva sa s podpornou tyčou. Základný model zahŕňa pripojenie pre senzor tlaku na meranie hĺbky ponoru v rieke a pokročilý model v sebe zahŕňa aj senzor tlaku.Sila - senzory

Sila - senzor: rozsah ± 8N - 27300051
Sila - senzor: rozsah ± 50N - 27300052Sila (27300051, 27300052) - príslušenstvo

27300053

Senzor frekvencie - 27300054 

Senzor meria frekvencie vstupného signálu. Pracuje v rozsahoch od 1 do 100 kHz na logaritmickej škále. Je ideálny na merania frekvencií zo signálneho generátora a v kombinácii so senzorom AC millivoltmeter sa dá použiť na meranie frekvenčnej odozvy čohokoľvek, počnúc jednoduchým RC obvodom až po HiFi zosilňovač. Po pripojení vhodného predzosilňovača s jeho pomocou odmeriate frekvenciu hudobného nástroja alebo spevu vtákov. V softvéri Datadics existuje možnosť konvertovať frekvenciu do oktáv pre hudbu alebo ďalšie aplikácie.

Senzor vlhkosti - 27300055 

Najmodernejšia polovodičová technológia použitá v senzore poskytuje presné a spoľahlivé merania vlhkosti, ktoré sú kompenzované vzhľadom na teplotu. Vhodný pre školské laboratóriá.

Senzor osvetlenia - 27300059 

Senzor osvetlenia je finančne nenáročné riešenie pre kvalitatívne merania osvetlenia. Meria v širokom rozsahu od priameho slnečného svetla až po veľmi slabé svetelné podmienky. Merania v jednotkách log lux, ktoré sa v softvéri Datadisc Pt konvertujú na približnú absolútnu hodnotu v luxoch.Oxid dusičitý - senzor

27300064
náhradný článok
27300065

Senzor rozpustného kyslíka - 27300066 

Senzor je určený na meranie koncentrácie kyslíka. Zabudovaná elektronika automaticky vypočíta kompenzáciu vzhľadom na teplotu vody.

Senzor atmosférického kyslíka - 27300067 

Senzor je určený na meranie koncentrácie kyslíka vo vzduchu. Je ideálny na skúmanie dýchania. K senzoru je možné doobjednať sadu náustkov k senzoru. Článok senzora má typickú životnosť viac ako 1 rok.
Atmosférický kyslík - príslušenstvo (náustok, trubica, konektor)

27300069pH rozhranie (použitie spolu s 27300071 )
27300070
pH sonda pre použitie s rozhraním 27300070 
27300071

Senzor pH - 27300072 

Senzor meria úroveň pH v rozsahoch od pH0 po pH14. Pre základnú sondu v softvéri Datadisc je dostupná zmena kalibrácie nastavením kalibračného bodu pre pH7.

Senzor tlaku (diferenčný) - 27300077 

Senzory merajú malé odchýlky od atmosférického tlaku. Hodnotu pre nulu načítajú, ak sú obe trubičky pripojené na vzduch. V okamihu, keď sa tlak na jednej strane senzora zmení, senzor odmeria prírastok alebo úbytok tlaku.

IR Senzor tepu - 27300081 

Senzor sa používa v spojení so štandardným hrudným pásom na meranie tepu srdca počas cvičenia alebo s pripojeným ušným štipcom pred a po cvičení. Spoľahlivé a bezpečné meranie pri použití hrudného pásu je zabezpečené bezdrôtovou komunikáciou pásu a senzora, pričom pás komunikuje približne do vzdialenosti 1m od senzora.

Senzor zvuku - 27300083 

Senzor má meniteľnú vzorkovaciu frekvenciu v závislosti od úrovne radiácie. Pri nízkej úrovni radiácie vzorkovacia perióda presahuje 8s. Pri vyšších úrovniach radiácie sa vzorkovacia perióda automaticky upraví tak, aby senzor poskytoval rýchlejšiu odpoveď.

Spirometer - 27300084 

Sensor pozostáva z nízkotlakového senzora tlaku ±1 kPa a náustka na spirometer. S pomocou senzora je jednoduché odmerať frekvenciu dýchania a zhodnotiť, ako dobre pracujú pľúca pokusnej osoby.Oxid siričitý - senzor

27300085
náhradný článok
27300086


Senzory teploty
- 27300087 

Teplotná sonda má široké použitie pri meraní teploty vzduchu, povrchovej teploty alebo teploty kvapalín.

Diferenčný senzor teploty /šírenia tepla - 27300089 

Senzor je ideálny na skúmanie tepelnej vodivosti, príp. malých rozdielov teploty medzi dvoma bodmi. Tenké zakončenia senzora majú veľmi malú tepelnú kapacitu, a teda sú dostatočne citlivé aj na malé teplotné zmeny. Môžete napríklad porovnávať teplotu pokožky rôznych častí tela.

Senzor UV žiarenia - 27300091 

Senzor zaznamenáva úroveň UV žiarenia pri rôznych prírodovedných experimentoch. Meria obidve zložky ultrafialového žiarenia, UVa a UVb. Logaritmický výstup senzora vykazuje vačšiu citlivosť pri malých dávkach UV žiarenia.

Senzory napätia - 27300095 

Senzory napätia sú navrhnuté na meranie kladných aj záporných hodnôt, pracujú v rozmedzí od jednosmerného napätia po striedavé napätie do 10kHz. Spolu s ďalšími napäťovými a prúdovými senzormi nájdu uplatnenie kdekoľvek, kde napájanie obvodu nepresiahne 24 V.

Senzor objemu - 27300098 

Tento jedinečný produkt ešte viac zjednoduší objavovanie zákonov v plyne a sprístupní titračné experimenty.

Senzor objemu plynov - 27300099 

Ďalší z radu jedinečných produktov je určený napr. na skúmanie objemu plynov, ktoré vzniknú počas chemickej reakcie mramoru a kyseliny chlorovodíkovej.