Mozaik Education

mozaBook

Výučbový prezentačný softvér na interaktívnu tabuľu

MozaBook program otvorí digitálne verzie učebníc, ktoré obsahujú okrem textových a obrázkových materiálov tlačených učebníc aj početné množstvo extra obsahov, tematických nástrojov a hier. Týmto sa stáva preberané učivo oveľa zaujímavejšie a ľahšie osvojiteľné. Prácu pedagógov uľahčuje množstvo zabudovaných animácií, prezentácií a ilustrácií, ktoré program obsahuje.


mozaWeb

Interaktívne obsahy na domáce štúdium

Viac ako 1000 3D modelov, stovky vzdelávacích videí, obrázky, zvuky, aplikácie a hry súvisiace s vyučovacími predmetmi a preberaným učivom sú dostupné online kdekoľvek. MozaWeb je dostupný pomocou ktoréhokoľvek internetového prehliadača, k jeho používaniu nepotrebujete inštalovať žiaden program.


mozaMap

Digitálne mapy pre interaktívne tabule

Atlasy interaktívneho mapového programu mozaMap rozširujú, ponuku používaných nástrojov na hodinách geografie a dejepisu. Mapy s rôznou tematikou sa dajú ľubovolne poskladať, čo výrazne zjednoduší prípravu na vyučovaciu hodinu. Digitálne atlasy obsahujú kompletný materiál geografických a dejepisných atlasov nášho vydavateľstva.


Euklides

Konštrukčný program rovinnej geometrie

Pomocou konštrukčného softvéru plošnej a priestorovej geometrie Euklides sa dajú ľahko, presne a rýchlo riešiť rôznorodé konštrukčné úlohy. Pri digitálnom zostavovaní geometrických tvarov sa prvkami konštrukcie dá ľubovoľne hýbať, pričom pôvodné polohy zostávajú v pamäti. Týmto ľahko nájdeme a zobrazíme prechodné stavy z priebehu konštrukcie.


euler3D

Softvér pre geometrickú priestorovú konštrukciu

Konštrukčný softvér priestorovej geometrie Euler3D umožňuje okrem zobrazovania priestorových tvarov a povrchov aj ich konštruovanie pri vysokej úrovni matematickej kontroly. Filtrovanie pretínania útvaru sebou samým, kontrola zlomu roviny, rozdelenie konkávnych polygónov natrojuholníky.