Multimediálna učebnica fyziky

Verzia:

Multimediálna učebnica fyziky pre ZŠ a SŠ obsahuje kompletný prierez učivom fyziky pre základné školy, ako i celým stredoškolským učivom na úrovni fyziky gymnaziálneho obsahu.

Učivo fyziky je spracované plne graficky, formou PowerPointových prezentácií. Tento výučbový softvér je vytvorený podľa platných učebných osnov pre ZŠ a SŠ.

Výučbové prezentácie pre podporu vyučovania fyziky sú prínosom pre učiteľov i žiakov. Predstavuje pre nich ideálnu pomôcku.


Žiaci základných a stredných škôl dostanú jedinečnú príležitosť ť pre prácu s multimediálnou fyzikou doma na svojich počítačoch. V pohodlí svojho domova majú k dispozícií tie isté prezentácie, ktoré videli na vyučovaní. Vďaka tomu si žiaci môžu osvojiť danú látku pestrou multimediálnou formou, im blízkou. Majú možnosť si opakovane prehrávať experimenty a pozorovať modelové fyzikálne javy v rovnakej forme, ako im boli sprostredkované na vyučovaní.

Učiteľ je oslobodený od písania, či kreslenia na tabuľu a získava časový priestor pre iné zaujímavé aktivity - experiment, pozorovanie modelových javov a podobne. Vďaka tomuto softvéru učiteľ fyziky nemusí tráviť dlhé hodiny nad tvorbou prezentácií, pretože multimediálna učebnica fyziky obsahuje všetky látky a informácie, ktoré si učiteľ môže želať.V spojení s interaktívnou tabuľou dosiahne plnú pozornosť svojich žiakov.

Každá prezentácia pokrýva jednu vyučovaciu hodinu. Všetky témy sú obohatené o množstvo animácií, videozáznamov, náčrtkov, fotografií a doplnené o zaujímavosti z histórie. Grafické animované modely, videozáznamy a obrázky napomáhajú ľahšiemu zapamätaniu si učebnej látky.
Učebná látka je spracovaná prehľadnou formou. Tento softvér podáva žiakom informácie postupne v krátkych jednoduchých definíciách. Týmto sa snažíme eliminovať ť zahltenie žiakov množstvom nespracovateľných informácií.
Témy sú prehľadne usporiadané a logicky na seba nadväzujú. Zaradené problémové úlohy nútia žiakov aktívne uplatňovať ť osvojené poznatky a uvedomovať si vzájomnú súvislosť faktov. Taktiež dajú učiteľovi možnosť kontroly pozornosti žiakov.
Záverečné testy zamerané na zhrnutie a zopakovanie si učiva podporujú samostatné myslenie.


Učebná pomôcka odporúčaná Ministerstvom školstva