Teória strojov a vlastnosti materiálov

STATIKA
sily a momenty síl, trenie, princípy stavebnej mechaniky
DYNAMIKA
kinematika, dynamika otáčenia, zotrvačnosť, vibrácie, kritická rýchlosť otáčania, vyvažovanie a stabilita
MECHANICKÉ MODELY
kladka, prevody, trenie, spojka, zotrvačnosť, kyvadlo
APLIKOVANÁ FYZIKA
kinematika a dynamika, vibrácie a vlnenie, síly a momenty, práca a energia, deformácia pevných látok
NÁUKA O PEVNOSTI MATERIÁLOV
krútenie, ohýbanie, deformácia, Hookov zákon
ANALÝZA NAPÄTIA A DEFORMÁCIE
tenzometre, deformácia, princípy fotoelasticity
TECHNICKÁ MECHANIKA
súčasti jednoduchých strojov, ložiská, riadiace prvky, skúmanie pohonných systémov
SKÚŠKA MATERIÁLOV
skúška ťahom, tlakom, krútením, únavy, tvrdosti
STAVEBNÁ MECHANIKA
skúška reálnych systémov, podmienky rovnováhy, ohýbanie trámov, napätie a stabilita, premostenie, nosníky, oblúky, sily a deformácie v konštrukciách, dynamické problémy

WP 300 UNIVERZÁLNY MATERIÁLOVÝ TESTER

  • Jednoduchá manipulácia a robustná konštrukcia, univerzálne zariadenie pre materiálové testovanie
  • Test v ťahu, tlaku, šmyku
  • Napäťová charakteristika
  • Brinellov test tvrdosti materiálov
  • Ohýbací test
  • Možnosť prepojenia s PC
  • Max. sila 20 kN
  • Maximálne predĺženie 10 mm
  • Hmotnosť 51 kg