PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU.


"Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov".NÁZOV PROJEKTU:

Fyzika okolo nás.

2. PRIRADENIE PROJEKTU K PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRE:

Názov operačného programu:

Jednotný programový dokument NUTS II – Bratislava Cieľ 3

Názov priority

Rozvoj celoživotného vzdelávania a podpora rozvoja výskumu a vývoja v kontexte zvyšovania kvality ľudských zdrojov

Názov opatrenia

Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora

3. MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU:

Bratislavský samosprávny kraj

4. HLAVNÍ RIEŠITELIA:

Prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc., garant Doc. RNDr. Viera Lapitková, garant PaedDr. Peter Horváth, manažér projektu

5. CIELE PROJEKTU:

Prispieť k naplneniu cieľu lepšieho poskytovania vzdelávacích aktivít osobám vstupujúcim na trh práce. Keďže v súčasnosti existuje na trhu práce (v priemyselnej i výskumnej praxi) značný dopyt po odborníkoch v oblasti prírodných a technických vied, je projekt zameraný na zvýšenie úrovne prípravy v oblasti fyziky. Cieľom je zvýšenie kvality vyučovania fyziky s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov potrebných pre uplatnenie v praxi.

6. CIEĽOVÁ SKUPINA PROJEKTU:

Priamou cieľovou skupinou projektu sú učitelia fyziky (v sústave stredných škôl – odborných škôl i gymnázií a aj učiteľov základných škôl) Benefit z realizácie projektu je cielený na samotných žiakov, ktorých odborná príprava v oblasti fyziky, vďaka realizácií projektu, dozná kvalitatívne zlepšenie. Predpokladaný dopad po realizácií projektu zasiahne prakticky všetkých žiakov pripravujúcich sa na budúce povolanie v bratislavskom regióne.

7. SPÔSOB REALIZÁCIE:

V rámci predkladaného projektu bude realizovaný kombinovaný program vzdelávania pedagogických pracovníkov – učiteľov fyziky. Frekventanti budú školení v oblasti praktickej výučby fyziky s dôrazom na požiadavky praxe a na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov - schopnosť učiť sa, riešiť problémy, komunikačné kompetencie a pod. V rámci projektu bude zorganizovaný workshop a následne na základe jeho záverov dištančný vzdelávací program s využitím e-learningu a multimédií a s poskytnutím reálnych názorných študijných pomôcok – špecializovaných sád pre výučbu fyziky, podporujúcich samostatné objavovanie fyzikálnych javov žiakmi a rozvíjajúcich ich tvorivosť. Záverečný workshop bude fórom na zhodnotenie spätnej väzby od frekventantov. Cieľovou skupinou sú učitelia fyziky na všetkých stredných školách. Projekt je koncipovaný tak, aby bola zabezpečená trvalá udržateľnosť jeho výstupov.

8. ČASOVÝ PREDPOKLAD REALIZÁCIE PROJEKTU

Predpokladaný začiatok realizácie projektu:

September 2006

Predpokladaná dĺžka realizácie projektu (počet mesiacov):

20

Predpokladané ukončenie projektu:

Máj 2008