Senzory pre fyziku

Senzor mikrovlnného žiarenia 3cm - 27300027

Senzor kombinuje schopnosť merať intenzitu signálu tradičnej laboratórnej pomôcky vysielajúcej vlny dĺžky 3 cm, ale aj elektromagnetické žiarenie mobilných telefónov, mikrovlniek a bezdrôtových telefónov.
 

Senzor zrýchlenia - 27300028

Senzor vypočíta veľkosť vektora zrýchlenia alebo meria zrýchlenie v smere zvolenej osi v závislosti od nastavenia zariadenia. V ponuke je 2D (2 smery) a 3D (3 smery) verzia.
 

Senzor rotácie / Anemometer - 27300030

Senzor spolu s lopatkami je možné použiť ako anemometer alebo po pripojení kladky na meranie uhlovej rýchlosti. Vysokokvalitné guličkové ložiská z antikorovej ocele zabezpečujú čo najmenšie možné trenie celého systému, eliminujú chyby, a tak umožnujú presné merania rýchlosti vetra.
 

Senzor pootočenia / Uhlovej dráhy - 27300031

Nový kombinovaný senzor pre meranie uhlov, malých vzdialeností a rotácie. Pri rozsahu ±45 ş s pripojenou pákou sa dá použiť na meranie malých vzdialeností s presnosťou až 0.03mm. Pri nastavenom rozsahu 360 ş senzor slúži na meranie lineárnej súradnice (po pripojení kladky) alebo uhlov až do 100-násobku otočenia ( ± 36000°).
 

Výškomer/ Altimeter - 27300032 

Senzor meria barometrický tlak. Poslúži výborne pri monitorovaní zmien počasia alebo na meranie väčších výškových rozdielov terénu. Výškomer je vhodný pre nadmorské výšky od hladiny mora po akúkoľvek nadmorskú výšku, pričom zobrazuje priamo hodnotu výšky, bez nutnosti prepočítavať tlak. Zoberte si ho so sebou pri jazde na ruskom kole v zábavnom parku.
 

Senzor elektrického náboja - 27300037 

Senzor meria elektrický náboj. Dá sa použiť na meranie náboja preneseného z plastovej tyče alebo z Van de Graaffovho generátora. Naviac s jeho pomocou môžete porovnávať rôzne zdroje elektrických nábojov, napr. staticky nabitý hrebeň alebo batériu. Pomocou snímania na diaľku a za asistencie senzora vzdialenosti sa stane pomocníkom pri odhade napätia statického zdroja.
 

Kompas - 27300038 

Digitálny kompas je navrhnutý tak, aby snímal orientáciu senzora. Umožní sledovanie pohybu a využijete ho napríklad pri orientačnom behu alebo pri mapovaní trasy chôdze.
 

Senzor elektrického prúdu - 27300040 

Prúdové senzory sú navrhnuté ako diferenčné senzory pre prúdy, kladné aj záporné. Fungujú v rozsahoch od jednosmerného prúdu po striedavý s frekvenciou 10kHz a dajú sa použiť spolu s ostatnými Logbook senzormi prúdu a napätia v akomkoľvek elektrickom obvode so zdrojom napätia menej ako 24 V.
 

Infračervený senzor vzdialenosti - 27300044 

Senzor je vhodný na skúmanie pohybu. Na skúmanie zmeny polohy telesa používa odraz infračerveného žiarenia, a preto ideálna farba povrchu sledovaného telesa je biela. Senzor dosahuje najväčšiu presnosť v intervale 200 až 1000 mm. V miestnosti je možné použiť viacero senzorov naraz, pokiaľ ich vzájomné vzdialenosti budú aspoň 2 m a nedôjde k interferencii signálov.
 

Ultrazvukový senzor vzdialenosti - 27300045 

Senzor je vhodný na skúmanie pohybu. Na skúmanie zmien polohy telesa používa odraz ultrazvukového žiarenia, preto najvhodnejší povrch telesa na sledovanie by mal byt hladký. Rýchlosť ultrazvukových pulzov sa v senzore automaticky upraví podľa vzdialenosti terčíka a senzora.
 

Senzor elektrosmogu - 27300047 

Senzor meria širokopásmové elektromagnetické žiarenie. Umožňuje získať záznam vysielaného žiarenia, napr. pri komunikácii cez mobilný telefón, DECT telefónu alebo žiarenie, ktoré vysiela baby alarm.
 Sila - senzory

Sila senzor - rozsah ± 8N - 27300051
Sila senzor - rozsah ± 50N - 27300052
 

Súprava sila - 27300053 

Pružiny, háčiky a pingpongová loptička pre rôzne experimenty so silovým senzorom.
 

Senzor frekvencie - 27300054 

Senzor meria frekvencie vstupného signálu. Pracuje v rozsahoch od 1 do 100 kHz na logaritmickej škále. Je ideálny na merania frekvencií zo signálneho generátora a v kombinácii so senzorom AC millivoltmeter sa dá použiť na meranie frekvenčnej odozvy čohokoľvek, počnúc jednoduchým RC obvodom až po HiFi zosilňovač. Po pripojení vhodného predzosilňovača s jeho pomocou odmeriate frekvenciu hudobného nástroja alebo spevu vtákov. V softvéri Datadics existuje možnosť konvertovať frekvenciu do oktáv pre hudbu alebo ďalšie aplikácie.
 

Senzor vlhkosti - 27300055 

Najmodernejšia polovodičová technológia použitá v senzore poskytuje presné a spoľahlivé merania vlhkosti, ktoré sú kompenzované vzhľadom na teplotu. Vhodný pre školské laboratóriá.
 

Senzor infračerveného žiarenia - 27300056 

Senzor meria infračervené žiarenie v ďalekej oblasti spektra elektromagnetického žiarenia, ktoré pociťujeme ako teplo. Využijete ho pri meraní, analýze a porovnávaní množstva tepelného vyžarovania horúcich a chladných objektov alebo vyžarovania rozličných povrchov, napr. Leslieho kocky.
 
Joulemeter - príkon zásuvky 230V - senzor

27300057
 

Senzor osvetlenia - 27300059 

Senzor osvetlenia je finančne nenáročné riešenie pre kvalitatívne merania osvetlenia. Meria v širokom rozsahu od priameho slnečného svetla až po veľmi slabé svetelné podmienky. Merania v jednotkách log lux, ktoré sa v softvéri Datadisc Pt konvertujú na približnú absolútnu hodnotu v luxoch.
 

Senzor magnetickej indukcie - 27300060 

Tento senzor je vhodný na skúmanie základnej charakteristiky - indukcie magnetického poľa solenoidov, rovnako ako aj permanentných magnetov. Funguje rovnako dobre pri použitístabilného zdroja jednosmernéhoprúdu, ako aj nevyhladeného zdroja a neinterferuje s napájacími frekvenciami.
 

Magnetická indukcia - sonda
použitie s 27300060 

Magnetická indukcia (sonda) - rozsah 30 mT - 27300061
Magnetická indukcia (sonda) - rozsah 100 mT - 27300062
 

Senzor tlaku (absolútny) - 27300074 

Senzor tlaku je ideálny na skúmanie dejov v plynoch. Meria absolútny tlak. V bežnom prostredí triedy nameria aktuálny atmosferický tlak, teda približne hodnotu okolo 100kPa. Je vhodný aj na meranie pretlaku aj podtlaku.
 

Senzor tlaku (diferenčný) - 27300077 

Senzory merajú malé odchýlky od atmosférického tlaku. Hodnotu pre nulu načítajú, ak sú obe trubičky pripojené na vzduch. V okamihu, keď sa tlak na jednej strane senzora zmení, senzor odmeria prírastok alebo úbytok tlaku.
 

Senzor rádioaktívneho žiarenia - 27300082 

Senzor má meniteľnú vzorkovaciu frekvenciu v závislosti od úrovne radiácie. Pri nízkej úrovni radiácie vzorkovacia perióda presahuje 8s. Pri vyšších úrovniach radiácie sa vzorkovacia perióda automaticky upraví tak, aby senzor poskytoval rýchlejšiu odpoveď.
 

Senzor zvuku - 27300083 

Senzor má meniteľnú vzorkovaciu frekvenciu v závislosti od úrovne radiácie. Pri nízkej úrovni radiácie vzorkovacia perióda presahuje 8s. Pri vyšších úrovniach radiácie sa vzorkovacia perióda automaticky upraví tak, aby senzor poskytoval rýchlejšiu odpoveď.
 

Senzory teploty - 27300087 

Teplotná sonda má široké použitie pri meraní teploty vzduchu, povrchovej teploty alebo teploty kvapalín.
 

Diferenčný senzor teploty /šírenia tepla - 27300089 

Senzor je ideálny na skúmanie tepelnej vodivosti, príp. malých rozdielov teploty medzi dvoma bodmi. Tenké zakončenia senzora majú veľmi malú tepelnú kapacitu, a teda sú dostatočne citlivé aj na malé teplotné zmeny. Môžete napríklad porovnávať teplotu pokožky rôznych častí tela.
 

Senzor teploty / termočlánok - 27300090 

Senzor bol navrhnutý tak, aby pomocou termočlánku typu K dokázal merať teploty v dvoch rozsahoch. Jeho ďalšou výhodou je malá tepelná kapacita sondy, ktorá dokáže merať rýchle alebo malé zmeny teploty, napríklad pri stláčaní plynu za pomoci senzora objemu. Po navolení väčšieho rozsahu je vhodný na meranie širokého rozsahu teplôt, od teploty plameňa Bunsenovho kahanu po veľmi nízke teploty.
 

Senzor UV žiarenia - 27300091 

Senzor zaznamenáva úroveň UV žiarenia pri rôznych prírodovedných experimentoch. Meria obidve zložky ultrafialového žiarenia, UVa a UVb. Logaritmický výstup senzora vykazuje vačšiu citlivosť pri malých dávkach UV žiarenia.
 

AC Millivolt - 27300092 

Senzor meria infračervené žiarenie v ďalekej oblasti spektra elektromagnetického žiarenia, ktoré pociťujeme ako teplo. Využijete ho pri meraní, analýze a porovnávaní množstva tepelného vyžarovania horúcich a chladných objektov alebo vyžarovania rozličných povrchov, napr. Leslieho kocky.
 

Senzory napätia - 27300095 

Senzory napätia sú navrhnuté na meranie kladných aj záporných hodnôt, pracujú v rozmedzí od jednosmerného napätia po striedavé napätie do 10kHz. Spolu s ďalšími napäťovými a prúdovými senzormi nájdu uplatnenie kdekoľvek, kde napájanie obvodu nepresiahne 24 V.
 

Senzor objemu - 27300098 

Tento jedinečný produkt ešte viac zjednoduší objavovanie zákonov v plyne a sprístupní titračné experimenty.
 

Senzor pohybu - 27300121 

Senzor pohybu prekonáva všetky ostatné produkty pohybových senzorov. Unikátny senzor meria priamo vzdialenosť, rýchlosť aj zrýchlenie. Senzor ponúka používateľovi možnosť zaznamenávať vzdialenosť, rýchlosť aj zrýchlenie súčasne, pomocou jedného zariadenia. Tento produkt spája široký rozsah s presnosťou záznamu s rozlíšením viac ako 0.04mm a frekvenciou zberu dát až do 10 KHz.