Softvér

Datadisc Pt

Datadisc Pt

Datadisc Pt je najnovší produkt z rady softvérov Datadisc. Softvér Datadisc sa postupne vylepšuje už roky, pridávajú sa nové funkcie a zlepšenia na všetkých úrovniach softvéru. Najnovšia prezentovaná verzia nie je výnimkou. Datadisc ponúka najvšeobecnejšie a komplexné softvérové prostredie pre všetky stupne vzdelávania, poskytujúc tri úrovňe softvéru pre rôzne vekové skupiny a zručnosti.

 • Pt pre gymnáziá a praktiká vysokých škôl
 • Explore pre druhý stupeň základných škôl
 • Graphpad pre prvý stupeň základných škôl

Pomocou prehľadného rolovateľného menu a panelu nástrojov môžu študenti jednoducho ovládať rôzne pokročilé merania, od obyčajného sledovania ochladzovania horúcej vody s použitím teplotného senzora až po komplexné skúmanie pomeru merných tepelných kapacít plynov. 

Datadisc Pt naďalej ponúka koncepčne nové technológie pre záznam senzorov. Takým je napríklad schopnosť zaznamenávať hodnotu z kombinácií veľkého počtu senzorov. Napr. po pripojení senzorov napätia a prúdu k meraciemu panelu sa vám ponúkne možnosť nielen merať a zaznamenávať napätie a prúd, ale prostredníctvom použitia “odvodených senzorov" budete schopní merať a zaznamenávať výkon, odpor alebo energiu.

Pokročilejšie funkcie programu Datadisc Pt siahajú od jednoduchej možnosti spúšťania merania pri sledovaní prúdu indukovaného počas pádu magnetu cievkou až po pokročilú funkciu merania plochy pod krivkou pomocou kurzora.

NOVÉ VLASTNOSTI A ZLEPŠENIA


Pripojenie “ plug and play":

 • Podporuje automatické rozpoznávanie všetkých meracích panelov Logbook používajúcich Logbook kábel
 • Podporuje pripojenie viacerých meracích panelov na jeden počítač, umožnujúc čítanie dát z viacerých panelov súčasne
 • Podporuje zber dát až z 8 zariadení Logbook Meter

Nová, ľahko použiteľná funkcia kalibrácie pre nasledovné senzory, ktorá zahŕňa dvojbodovú kalibráciu u pokročilých senzorov:

 • Senzor kyslíka
 • Senzor pH
 • Senzor vodivosti
 • Sondy selektívnych iónov

Kompenzácia na teplotu u nasledovných senzorov:

 • Senzor kyslíka
 • Senzor pH
 • Senzor vodivosti

Nová možnosť výpočtu v jednotkách:

 • Všetky výpočty identifikujú jednotku výsledku. Napríklad, ak „hmotnosť“ budeme deliť „objemom“, softvér zobrazí pre výsledok jednotku hustoty.

Rad nových odvodených senzorov na meranie veličín:

 • Absolútna vlhkosť
 • Absolútna koncentrácia kyslíka
 • Teplota rosného bodu
 • Hustota
 • Dávkový ekvivalent a absorbovaná dávka rádioaktivity
 • Kinetická energia
 • Hybnosť
 • Tlak zvuku
 • Hĺbka ponoru

VisiLog


VisiLog ponúka kompletné 2-rozmerné sledovanie až do 10 objektov a pri rýchlosti do 30 snímok za sekundu (spomaľte pohyb použitím rýchlosti uzávierky do 1/10,000 sekundy). Navyše pomocou kompatibilného meracieho panela môžete získať simultálne dáta zo senzora (napr. silu, osvetlenie). 

Po analýze sledovaním polohy objektu, softvér automaticky vypočíta rýchlosť a zrýchlenie. Táto vlastnosť je užitočná pri meraniach ako napr. meranie g, meranie zrýchlenia žaby, auta na rozjazdovej dráhe alebo sledovanie ďalších športových výkonov.

Použite time-lapse video na skúmanie rastu rastliny a správania sa zvierat. Použite farebné sledovanie na analýzu pH zmien pri titračnom experimente (Chémia). Koncový bod sa dá identifikovať rovnako presne ako pomocou pH sondy.

VisiLog sa dodáva spolu s kompatibilnou USB kamerou a stojanom.

VisiStore


VisiStore ponúka komplexnú vedeckú databázu pre uskladnenie a analýzu obrázkov zo širokého spektra zdrojov. Experimentálne dáta sa dajú zachytiť pomocou softvéru VisiLog a uložiť spolu a prehľadne na jednom mieste. Môžu obsahovať videoklipy, obrázky experimentálneho zariadenia, grafy s nameranými údajmi a textové opisy.

Program umožní ukladať, editovať a označovať mikrofotografie. Je ideálnym pomocníkom pri spracovaní snímkov z digitálneho mikroskopu.

VisiEdit

VisiEdit je výkonný AVI editor prispôsobený na použitie s VisiLog a VisiStore.
Ponúkané vlastnosti pre editovanie ľubovoľnej AVI videosekvencie:

 • Kopíruj a ulož
 • Vymazanie snímkov
 • Vkladanie snímkov z obrázkov a AVI súborov
 • Zmena veľkosti snímkov a Orezanie
 • Otočenie a Preklopenie
 • Úprava farieb


VisiEdit dokáže otvoriť súčasne niekoľko AVI súborov - každý sa zobrazí vo vlastnom okne. Táto možnosť je užitočná najmä pri kombinovaní sekvencií z rôznych súborov. Dá sa použiť na vytváranie úplne nových AVI súborov zo sekvencií alebo snímkov bitmap (formát BMP). Upravujte jas, kontrast, gama alebo ostrosť jednotlivých snímkov alebo celých sekvencií.

VisiLog AVI súbory obsahujú extra informácie, napr. presný čas alebo dáta zo senzorov. Aj keď tieto súbory sa dajú prezerať aj bežným AVI editorom, ich úprava v inom editore môže spôsobiť stratu dodatkových informácii.

VisiEdit je editor pre AVI súbory, ktorý je primárne navrhnutý pre úpravu súborov vytvorených v programe VisiLog. Dokáže však editovať akúkoľvek sekvenciu alebo AVI súbory z iných zdrojov a uložiť výsledok v AVI formáte.