Fyzika - Základný kurz pre SOŠ, digitálna učebnica fyziky pre SOŠ

Digitálna učebnica Fyziky pre SOŠ, autor PaedDr. Jozef Beňuška, PhD. Obsah tejto publikácie zodpovedá obsahu učiva fyziky z danej tematickej oblasti definovaného Štátnym vzdelávacím programom pre jednohodinovú časovú dotáciu. V tejto publikácii nájdete množstvo námetov na experimentálnu činnosť, ktorú môžete uskutočňovať na vyučovacej hodine. Experimentálne si budete overovať, či poznatky, o ktorých sa budete učiť, zodpovedajú skutočnostiam z bežného života. Výsledky niektorých experimentov vás prekvapia, ale keď si uvedomíte, aké fyzikálne javy experiment ovplyvňujú, nebudete pochybovať o jeho výsledkoch.

Obsah:

Mechanika (Fyzikálne veličiny a ich jednotky, Sila ako vektorová fyzikálna veličina, Skladanie síl, Rozklad sily, Trenie, Základné kinematické pojmy, Rovnomerný priamočiary pohyb, Zákon zotrvačnosti, Zrýchlenie. Rovnomerne zrýchlený pohyb, Zákon sily, Zákon akcie a reakcie, Hybnosť telesa, Zákon zachovania hybnosti, Mechanika – zhrnutie v úlohách)

Energia okolo nás (Mechanická práca, Výkon, Energia a jej formy, Kinetická energia, Potenciálna energia, Vnútorná energia telesa, Teplo, Premeny mechanickej energie, Racionálne s energiou, Energia okolo nás – zhrnutie v úlohách)

Elektromagnetické žiarenie a fyzika mikrosveta (Svetlo ako elektromagnetické žiarenie, Ultrafialové žiarenie v prírode a v technike, Infračervené žiarenie v prírode a v technike, Röntgenové žiarenie, Rádioaktívne žiarenie, Vlastnosti žiarenia a využitie rádionuklidov). Zakúpením školskej licencie škola dostane CD s učebnicou, prezentáciami a praktickými cvičeniami v digitálnej forme s právom šíriť učebnicu medzi žiakov školy v tlačenej forme.