Návrat do školy! EXTRA zľava 5% na všetky produkty v objednávke s použitím zľavového kupónu SKOLA (platí do 30.9.2021)

Kategórie

TOP PRODUKTY

Katalóg

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE

Obnoviteľné zdroje elektrickej energie sú čoraz viac diskutovaná téma spoločnosti ako alternatíva fosílnych palív. Za pomoci najmodernejších didaktických pomôcok sa žiaci dozvedia princípy fungovania a získavania energie z rôznych obnoviteľných zdrojov. S týmito sadami môžu experimentovať, nachádzať nové riešenia, merať účinnosť svojho snaženia pri riešení zadaných úloh.

Myšlienkou týchto vzdelávacích produktov je názorne ukázať technológie obnoviteľnej energie v zábavnej a hmatateľnej forme pre všetkých. Ako sa vývoj technológie uberá smerom k obnoviteľným zdrojom energie, vzrastajú aj požiadavky na všeobecný rozhľad v tejto oblasti.

Preto sa snažíme obohatiť výukový program na stredných a vysokých školách za pomoci produktov, ktoré rozšíria vedomosti žiakov a študentov v oblastiach

  • veterná a solárna energia
  • dizajn nových energetických systémov
  • vodíkový palivový článok
  • vodíkový zásobník energie
  • dizajn vodíkových áut

Produkty majú vysokú kvalitu, spĺňajú požiadavky bezpečnosti školských pomôcok a sú ľahko zmontovateľné. Ponúkajú čo najväčší počet variácií, ktoré študentom umožnia osvojiť si základné matematické princípy, dizajn a inžinierstvo energetických systémov na čistú energiu

Čistá energia budúcnosti začína už dnes v triedach po celom svete. Pridajte sa k nim!

Princíp

Čo je palivový článok?

Palivový článok je elektrochemické zariadenie, ktoré premieňa vodík a kyslík na elektrickú energiu. Vedľajším produktom je len voda a teplo. Pokiaľ je palivovým článkom dodávané palivo, budú pokračovať vo výrobe elektrickej energie. Premena paliva na energiu prebieha prostredníctvom elektrochemického procesu, čo je na rozdiel od spaľovania čistý, tichý a vysoko efektívny proces.

Žiadna iná technológia neponúka takúto kombináciu výhod. Okrem nízkych alebo nulových emisií, medzi výhody určite patrí aj vysoká účinnosť a spoľahlivosť, flexibilita umiestnenia, trvanlivosť, škálovateľnosť a ľahká údržba.

Palivové články pracujú potichu, čím znižujú znečistenie hlukom rovnako ako aj znečistenie ovzdušia. Odpadové teplo z palivových článkov môže byť použité na ohrev teplej úžitkovej vody alebo vykurovanie pre domácnosti a kancelárie.

Ako palivový článok funguje?

V zásade platí, že palivový článok funguje podobne ako batéria. Na rozdiel od batérie ho však netreba dobíjať. Na základe chemickej reakcie medzi palivom a oxidačným činidlom vyrába elektrickú energiu vždy, keď mu je dodávané palivo. Vedľajším produktom je teplo. Ide vlastne o opak elektrolýzy. Kým pri získavaní vodíka a kyslíka z vody treba „investovať“ elektrinu, v palivových článkoch sa, naopak, zlúčením oboch prvkov uvoľňuje energia a premieňa sa na elektrický prúd. Na konci procesu potom zostáva voda.

Palivový článok sa skladá z dvoch elektród - katódy a anódy, ktoré zvierajú medzi sebou elektrolyt. Kyslík prechádza katódou, vodík anódou. Atómy vodíka sa rozdelia na protóny, ktoré prechádzajú elektrolytom a elektróny, ktoré vytvoria vlastný elektrický prúd až do anódy. Zlúčením kyslíka a vodíka vzniká elektrina, voda a teplo.

Produkt pridaný do porovnávania!