Kategórie

TOP PRODUKTY

Katalóg

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE

Obnoviteľné zdroje elektrickej energie sú čoraz viac diskutovaná téma spoločnosti ako alternatíva fosílnych palív. Za pomoci najmodernejších didaktických pomôcok sa žiaci dozvedia princípy fungovania a získavania energie z rôznych obnoviteľných zdrojov. S týmito sadami môžu experimentovať, nachádzať nové riešenia, merať účinnosť svojho snaženia pri riešení zadaných úloh.

Myšlienkou týchto vzdelávacích produktov je názorne ukázať technológie obnoviteľnej energie v zábavnej a hmatateľnej forme pre všetkých. Ako sa vývoj technológie uberá smerom k obnoviteľným zdrojom energie, vzrastajú aj požiadavky na všeobecný rozhľad v tejto oblasti.

Preto sa snažíme obohatiť výukový program na stredných a vysokých školách za pomoci produktov, ktoré rozšíria vedomosti žiakov a študentov v oblastiach

  • veterná a solárna energia
  • dizajn nových energetických systémov
  • vodíkový palivový článok
  • vodíkový zásobník energie
  • dizajn vodíkových áut

Produkty majú vysokú kvalitu, spĺňajú požiadavky bezpečnosti školských pomôcok a sú ľahko zmontovateľné. Ponúkajú čo najväčší počet variácií, ktoré študentom umožnia osvojiť si základné matematické princípy, dizajn a inžinierstvo energetických systémov na čistú energiu

Čistá energia budúcnosti začína už dnes v triedach po celom svete. Pridajte sa k nim!

Princíp

Čo je palivový článok?

Palivový článok je elektrochemické zariadenie, ktoré premieňa vodík a kyslík na elektrickú energiu. Vedľajším produktom je len voda a teplo. Pokiaľ je palivovým článkom dodávané palivo, budú pokračovať vo výrobe elektrickej energie. Premena paliva na energiu prebieha prostredníctvom elektrochemického procesu, čo je na rozdiel od spaľovania čistý, tichý a vysoko efektívny proces.

Žiadna iná technológia neponúka takúto kombináciu výhod. Okrem nízkych alebo nulových emisií, medzi výhody určite patrí aj vysoká účinnosť a spoľahlivosť, flexibilita umiestnenia, trvanlivosť, škálovateľnosť a ľahká údržba.

Palivové články pracujú potichu, čím znižujú znečistenie hlukom rovnako ako aj znečistenie ovzdušia. Odpadové teplo z palivových článkov môže byť použité na ohrev teplej úžitkovej vody alebo vykurovanie pre domácnosti a kancelárie.

Ako palivový článok funguje?

V zásade platí, že palivový článok funguje podobne ako batéria. Na rozdiel od batérie ho však netreba dobíjať. Na základe chemickej reakcie medzi palivom a oxidačným činidlom vyrába elektrickú energiu vždy, keď mu je dodávané palivo. Vedľajším produktom je teplo. Ide vlastne o opak elektrolýzy. Kým pri získavaní vodíka a kyslíka z vody treba „investovať“ elektrinu, v palivových článkoch sa, naopak, zlúčením oboch prvkov uvoľňuje energia a premieňa sa na elektrický prúd. Na konci procesu potom zostáva voda.

Palivový článok sa skladá z dvoch elektród - katódy a anódy, ktoré zvierajú medzi sebou elektrolyt. Kyslík prechádza katódou, vodík anódou. Atómy vodíka sa rozdelia na protóny, ktoré prechádzajú elektrolytom a elektróny, ktoré vytvoria vlastný elektrický prúd až do anódy. Zlúčením kyslíka a vodíka vzniká elektrina, voda a teplo.

Produkt pridaný do porovnávania!