Senzory pre chémiu

Senzor oxidu uhličitého  - 27300033 

Senzor sníma hladinu atmosférického CO2 s citlivosťou postačujúcou na sledovanie zmien už po niekoľkých minútach. Vymeniteľný článok má životnosť približne 2 roky, náhradné články je možné dokúpiť samostatne.

Senzor oxidu uholnatého - 27300035 

Senzor je ideálny na meranie znečistenia životného prostredia, najmä znečistenia atmosféry spôsobeného cestnou dopravou. Jasne ukáže rozdiely v úrovni CO medzi hlavnou cestou, vedľajšou uličkou a vo väčšej vzdialenosti od ciest.

Senzor elektrického náboja - 27300037 

Senzor meria elektrický náboj. Dá sa použiť na meranie náboja preneseného z plastovej tyče alebo z Van de Graaffovho generátora. Naviac s jeho pomocou môžete porovnávať rôzne zdroje elektrických nábojov, napr. staticky nabitý hrebeň alebo batériu. Pomocou snímania na diaľku a za asistencie senzora vzdialenosti sa stane pomocníkom pri odhade napätia statického zdroja.

Senzor vodivosti - 27300039 

Senzor je ideálny na meranie v širokom spektre vodivosti látok, s ktorými sa stretávate v školskom laboratóriu. Jeho logaritmická odpoveď pre užívateľa znamená, že nemusí rozlišovať a nastavovať rozsahy. Napriek tomu senzor dokáže merať v rozsahu 6 stupňov magnitúdy. Na kalibráciu senzora v programe Datadisc Pt stačí jeden kalibračný bod.

Senzor vlhkosti - 27300055 

Najmodernejšia polovodičová technológia použitá v senzore poskytuje presné a spoľahlivé merania vlhkosti, ktoré sú kompenzované vzhľadom na teplotu. Vhodný pre školské laboratóriá.

Senzor osvetlenia - 27300059 

Senzor osvetlenia je finančne nenáročné riešenie pre kvalitatívne merania osvetlenia. Meria v širokom rozsahu od priameho slnečného svetla až po veľmi slabé svetelné podmienky. Merania v jednotkách log lux, ktoré sa v softvéri Datadisc Pt konvertujú na približnú absolútnu hodnotu v luxoch.

Oxid dusičitý - senzor
27300064


náhradný článok
27300065

Senzor rozpustného kyslíka - 27300066 

Senzor je určený na meranie koncentrácie kyslíka. Zabudovaná elektronika automaticky vypočíta kompenzáciu vzhľadom na teplotu vody.

Senzor atmosférického kyslíka - 27300067 

Senzor je určený na meranie koncentrácie kyslíka vo vzduchu. Je ideálny na skúmanie dýchania. K senzoru je možné doobjednať sadu náustkov k senzoru. Článok senzora má typickú životnosť viac ako 1 rok.


Atmosférický kyslík - príslušenstvo (náustok, trubica, konektor) 
27300069pH rozhranie (použitie spolu s 27300071 ) 
27300070pH sonda pre použitie s rozhraním 27300070
27300071

Senzor pH - 27300072 

Senzor meria úroveň pH v rozsahoch od pH0 po pH14. Pre základnú sondu v softvéri Datadisc je dostupná zmena kalibrácie nastavením kalibračného bodu pre pH7.

Senzor tlaku (absolútny) - 27300074 

Senzor tlaku je ideálny na skúmanie dejov v plynoch. Meria absolútny tlak. V bežnom prostredí triedy nameria aktuálny atmosferický tlak, teda približne hodnotu okolo 100kPa. Je vhodný aj na meranie pretlaku aj podtlaku.


Oxid siričitý - senzor
27300085
náhradný článok
27300086

Senzory teploty - 27300087 

Teplotná sonda má široké použitie pri meraní teploty vzduchu, povrchovej teploty alebo teploty kvapalín.

Diferenčný senzor teploty /šírenia tepla - 27300089 

Senzor je ideálny na skúmanie tepelnej vodivosti, príp. malých rozdielov teploty medzi dvoma bodmi. Tenké zakončenia senzora majú veľmi malú tepelnú kapacitu, a teda sú dostatočne citlivé aj na malé teplotné zmeny. Môžete napríklad porovnávať teplotu pokožky rôznych častí tela.

Senzor teploty / termočlánok - 27300090 

Senzor bol navrhnutý tak, aby pomocou termočlánku typu K dokázal merať teploty v dvoch rozsahoch. Jeho ďalšou výhodou je malá tepelná kapacita sondy, ktorá dokáže merať rýchle alebo malé zmeny teploty, napríklad pri stláčaní plynu za pomoci senzora objemu. Po navolení väčšieho rozsahu je vhodný na meranie širokého rozsahu teplôt, od teploty plameňa Bunsenovho kahanu po veľmi nízke teploty.

Senzor UV žiarenia - 27300091 

Senzor zaznamenáva úroveň UV žiarenia pri rôznych prírodovedných experimentoch. Meria obidve zložky ultrafialového žiarenia, UVa a UVb. Logaritmický výstup senzora vykazuje vačšiu citlivosť pri malých dávkach UV žiarenia.

AC Millivolt - 27300092 

Senzor meria infračervené žiarenie v ďalekej oblasti spektra elektromagnetického žiarenia, ktoré pociťujeme ako teplo. Využijete ho pri meraní, analýze a porovnávaní množstva tepelného vyžarovania horúcich a chladných objektov alebo vyžarovania rozličných povrchov, napr. Leslieho kocky.

Senzory napätia - 27300095 

Senzory napätia sú navrhnuté na meranie kladných aj záporných hodnôt, pracujú v rozmedzí od jednosmerného napätia po striedavé napätie do 10kHz. Spolu s ďalšími napäťovými a prúdovými senzormi nájdu uplatnenie kdekoľvek, kde napájanie obvodu nepresiahne 24 V.

Objem - senzory
Objem - senzor: rozsah 17ml - 27300097
Objem - senzor: rozsah 60ml - 27300098

Senzor objemu plynov - 27300099 

Ďalší z radu jedinečných produktov je určený napr. na skúmanie objemu plynov, ktoré vzniknú počas chemickej reakcie mramoru a kyseliny chlorovodíkovej.

Adaptér pre sondy
27300122

Sonda (potrebný aj adaptér 27300122)
Vápnik - 27300123
Dusičnan - 27300124
Sulfid - 27300125
Fluorid - 27300126
Amónium - 27300127
Bromid - 27300128
Chlorid - 27300129