Kategórie

TOP PRODUKTY

Bezpečnosť a ochrana informácií

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše údaje, z ktorých sú niektoré považované za osobné údaje v zmysle Zákona na ochranu osobných údajov Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a odo dňa 25.5.2018 aj v súlade s Nariadením EP a Rady /EÚ/ 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov / ďalej "GDPR" a v znení neskorších predpisov.
Prevádzkovateľ: KVANT spol. s r.o. , FMFI UK Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, IČO: 313 98 294, IČ DPH: SK 2020330565 sa zaväzuje, že bude s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

IS obchodu predávajúceho je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov pod reg. č.: 201409142.
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné. Budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s objednávateľom.
Všetky osobné údaje sú objednávateľom dobrovoľne poskytnuté predávajúcemu za účelom plnenia objednávky, sú nevyhnutné pre spracovanie a vybavenie objednávky, vystavenie faktúry a ďalšie úkony podľa obchodných podmienok. Ak objednávateľ potrebné údaje neposkytne, predávajúci má právo objednávku zrušiť. Pri objednávke sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so všeobecnými obchodnými podmienkami.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je objednávateľ fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu:

  • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny
  • e-mailová adresa
  • voliteľne ďalšie adresy
  • telefónne číslo
  • ak nakupujete ako firma / SZČO, naviac: obchodný názov, IČO, DIČ a IČ DPH

Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a podobne - s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, ktorý sa týka objednaného tovaru (oznámenie mena, adresy dodania, telefónneho čísla kuriérskej spoločnosti).
V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov sa predpokladá podľa ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov - dopravcovia:

  • Geis Parcel SK s.r.o.,Balíková preprava, Geispoint, Trňanská 6, 96 001 Zvolen, IČ DPH: SK 2023410301,IČO: 46 489 592,Spoločnosť je zapísaná v OR SR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 21503/S
  • TOPTRANS EU, a.s, Na priehon 50, 949 05 Nitra, IČO: 36703923, zapísaná v OR SR Okresného súdu Nitra, oddiel : Sa, vložka:10363/N

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely účtovníctva, archivácie, štatistiky, prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou zaslaním zrušenia súhlasu s týmto spracovaním na adresu: KVANT spol. s.r.o., FMFI UK Mlynská dolina, 842 48 Bratislava. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj elektronická forma, najmä prostredníctvom mailu. V prípade, že chcete svoju registráciu zrušiť, požiadajte nás o to e-mailom na adrese obchod@kvant.sk. Vaše konto bude do 10 dní od doručenia odvolania súhlasu zneaktívnené a údaje budú vymazané.

Predávajúci môže pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. "cookies". Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo obdobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napríklad tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania. - Používanie cookies


Produkt pridaný do porovnávania!