Kategórie

TOP PRODUKTY

Katalóg

Čo je Multimediálna učebnica fyziky?

Multimediálna učebnica fyziky pre ZŠ a SŠ obsahuje kompletný prierez učivom fyziky pre základné školy, ako i celým stredoškolským učivom na úrovni fyziky gymnázialneho obsahu. Učivo fyziky je spracované plne graficky, formou PowerPointových prezentácií. Tento výučbový softvér je vytvorený podľa platných učebných osnov pre ZŠ a SŠ. Výučbové prezentácie pre podporu vyučovania fyziky sú prínosom pre učiteľov i žiakov. Predstavuje pre nich ideálnu pomôcku aj pri online vzdelávaní.

Žiaci základných škôl a študenti stredných škôl dostanú jedinečnú príležitosť pre prácu s multimediálnou fyzikou doma na svojich počítačoch. V pohodlí svojho domova majú k dispozícií tie isté prezentácie, ktoré videli na vyučovaní. Vďaka tomu si osvoja danú látku pestrou multimediálnou formou - im blízkou. Majú možnosť prehrávať si experimenty opakovane a pozorovať modelové fyzikálne javy v rovnakej forme, ako im boli sprostredkované na vyučovaní.

Učiteľ je oslobodený od písania, či kreslenia na tabuľu a získava časový priestor pre iné zaujimavé aktivity - experimenty, pozorovanie modelových javov a pod. Vďaka tomu už nemusí tráviť dlhé hodiny nad tvorbou prezentácií, pretože Multimediálna učebnica fyziky obsahuje všetky látky a informácie, ktoré potrebuje. V spojení s interaktívnou tabuľou dosiahne plnú pozornosť svojich žiakov.

Každá prezentácia pokrýva jednu vyučovaciu hodinu. Všetky témy sú obohatené o množstvo animácií, náčrtov, fotografií a sú doplnené o zaujimavosti z histórie. Grafické animované modely a obrázky napomáhajú ľahšiemu zapamätaniu si učebnej látky, ktorá je spracovaná prehľadnou formou. Učebnica poskytuje žiakom informácie postupne v krátkych jednoduchých definíciách, čím sa snaží eliminovať zahltenie žiakov množstvom nespracovateľných informácií. Témy sú prehľadne usporiadané a logicky na seba nadväzujú. Zaradené problémové úlohy motivujú žiakov aktívne uplatňovať osvojené poznatky a uvedomovať si vzájomnú súvislosť faktov. Taktiež ponúkajú učiteľovi možnosť kontroly pozornosti žiakov.

Záverečné testy zamerané na zhrnutie a zopakovanie si učiva podporujú samostatné myslenie.

Referencie

Prezentácie sú stručné (také majú byť), s vhodnými obrázkami a mne robia veľmi dobrú službu. Taká moja opora, keď by mi náhodou ušli myšlienky až príliš :)

Mgr. Katarína Šašinková
učiteľka fyziky, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Trenčín

Materiál je odborne výborne spracovaný, nemám pripomienky.

Eva Paňková
učiteľka fyziky, Gymnázium, Stropkov

Zobraziť 1 - 12 z 14 položiek
Produkt pridaný do porovnávania!