euler3D

euler3D

Softvér pre geometrickú priestorovú konštrukciuOkrem zobrazenia priestorových útvarov a plôch, priestorový geometrický konštrukčný softvér Euler3D umožňuje úpravu týchto objektov s vysokým stupňom matematickej kontroly (skúmanie rovinného rezu,rozdelenie mnohouholníkov na trojuholníky).


Priestorová súradnicová sústava

Najväčšia dátová jednotka programu je projekt. Útvary v projekte sú definované svojimi vrcholmi, hranami a stranami. Vrcholy sú definované svojimi súradnicami (X, Y, Z), hrany sú definované výberom ich počiatočných a koncových vrcholov, strany sú definované výpočtom ich definujúcich vrcholy. Okrem číselných hodnôt súradníc, používateľ môže používať konštanty, predtým importované do projektu (definované pomocou písmen ABC).


Priestorové transformácie

Rovinné zrkadlenie, posunutie, otáčanie okolo osi a posunutie v smere osi je možné vykonať za sebou ako výsledok niekoľkých transformácií. Pri nastavení parametrov sa dajú previesť aj komplexné transformácie ako je napríklad rotácia okolo zvolenej hrany alebo rovinné zrkadlenie.

Pomocou transformácií sa dá rýchlejšie pripraviť aj mnohosten, keďže nemusíte zadávať každú súradnicu vrcholu jednotlivo. Pri zadaní súradníc niekoľkých vrcholov ich zrkadlením, posúvaním alebo otáčaním program automaticky vygeneruje súradnice nových vrcholov.