Kategórie

TOP PRODUKTY

VÝUČBOVÝ SOFTVÉR MOZABOOK

mozaBook je výučbový prezentačný softvér. Je vhodný pre všetky školy, učiteľov, žiakov aj rodičov. V závislosti od potrieb rôznych používateľov sú na výber rôzne varianty licencií, vhodné pre školské vyučovanie na interaktívnej tabuli, ale aj pre domáce štúdium a online vzdelávanie na počítači, notebooku alebo tablete. Program podporuje funkcie dotykovej obrazovky a používateľské rozhranie možno prispôsobiť veľkosti displeja.

Spĺňa všetky parametre moderného vyučovania, lebo je jednoduchý, intuitívny, sociálny, univerzálny, pútavý, flexibilný a viacjazyčný.

 • ideálna pomôcka pre online vzdelávanie,
 • komplexne vybavený a ľahko ovládateľný,
 • vyvinutý pre interaktívne tabule s možnosťou zdieľania obrazovky,
 • rozširuje učebné nástroje množstvom ilustrácií a animácií zaujímavými prezentáciami,
 • umožňuje kreslenie a vkladanie niekoľko typov interaktívnych obsahov (3D modely, video, audio, atď.) do kníh a pracovných zošitov,
 • pracuje s digitálnymi verziami učebníc,
 • vie otvoriť PDF dokumenty, ktoré je možné pomocou interaktívneho obsahu z mediálnej knižnice premeniť na digitálne publikácie.

mozaBook obsahuje:

 • tematicky rozdelené celky podľa vyučovacieho procesu,
 • viac ako 1200 3D interaktívnych modelov,
 • stovky vzdelávacích videí,
 • množstvo zvukových materiálov a úloh, vzbudzujúcich záujem žiakov o dané učivo,
 • takmer 100 tematických aplikácií k precvičeniu a prehĺbeniu preberaného učiva,
 • editor úloh na krátke testovanie počas hodín alebo zadávanie domácich úloh,
 • nástroje a hry pre I. stupeň ZŠ, kladúce dôraz na rozvoj schopností,
 • nástroje určené na pokusy pre vyššie ročníky,
 • kreatívny kresliaci nástroj, pomocou ktorého sa učebnice a zošity dajú ilustrovať,
 • animované úlohy, vďaka ktorým sa učenie stáva hrou.

mozaWeb je interaktívny obsah na domáce štúdium. Vytvorením si bezplatného mozaWeb účtu budú vaše digitálne učebnice, interaktívne obsahy, aplikácie a hry súvisiace s daným vyučovacím predmetom všade dostupné online pomocou ktoréhokoľvek internetového prehliadača a k jeho používaniu nie je potrebné inštalovať žiadny program. Prihlásenie je možné aj cez tablet alebo smartfón.

mozaWeb obsahuje:

 • viac ako 1200 3D interaktívnych modelov,
 • stovky vzdelávacích videí,
 • tematické aplikácie, nástroje a hry,
 • knižnicu médií,
 • vlastné študijné rozhranie,
 • online domáce úlohy,
 • digitálne učebnice,
 • editor úloh.

mozaMap sú digitálne mapy pre interaktívne tabule. Sú to vektorovo grafické súbory a ktorýkoľvek ich segment je zväčšiteľný v ľubovoľnej miere bez zhoršenia kvality. Dynamická mierka sa prispôsobuje miere zväčšenia v reálnom čase.

 • otvárajú sa v programe mozaBook,
 • rozširujú paletu pomôcok používaných na geografii a dejepise,
 • obsahujú rôzne typy máp, ktorých prvky sa ľubovoľne zostavujú,
 • nahrádzajú tlačené nástenné mapy,
 • sú univerzálne, detailné a ľahko čitateľné,
 • ponúkajú množstvo ilustrácií, animácií a nastavenia individuálnych náhľadov,
 • pracujú s vytváraním vrstiev, na ktoré sa kreslí, umiestňujú obrázky, piktogramy, textové bubliny a poznámky,
 • umožňujú prezentácie historických období a ich premenu v čase,
 • poskytujú vytváranie vlastných úloh a ich uloženie a zdielanie,
 • ponúkajú zobrazenie prvkov celého používateľského rozhrania v rôznych jazykoch.

euklides je konštrukčný program rovinnej geometrie. Rieši rôzne geometrické cvičenia a konštrukčné úlohy jednoducho, presne a rýchlo. Pri digitálnom geometrickom zostavovaní konštrukcie sú prvky mobilné, zatiaľ čo vychádzajúce body zostávajú konštantné.

 • priehľadná konštrukcia,
 • vyfarbenie a použitie rôznych štýlov čiar pri objekte a jeho zobrazení,
 • skrytie pomocných čiar, vypnutie a zapnutie viditeľnosti objektov,
 • pripojenie značiek (body, priamky, atď.), ktoré obsahujú poznámky,
 • zobrazenie popisu jednotlivých krokov, ktorými sa proces a výsledok dajú zopakovať,
 • používanie vlastných postupov konštrukčných krokov, ich uloženie a ďalšie použitie,
 • zobrazenie pohybu alebo fázy jednotlivých krokov a ich prehratie prostredníctvom animácie,
 • kalibrácia parametrov animácie a jej archivácia.

euler3D je softvér pre geometrickú priestorovú konštrukciu. Rieši zobrazenia priestorových tvarov a plôch aj ich úpravu pri vysokej úrovni matematickej kontroly (skúmanie rovinného rezu, rozdelenie mnohouholníkov na trojuholníky atď.). Veľkou výhodou programu je jeho kompatibilita s inými matematickými softvérmi (Maple, Mathematica), pričom sa pripravené útvary exportujú do rôznych formátov a niekoľko typov súborov umožňuje čítanie dát.

 • priestorová súradnicová sústava a priestorové transformácie,
 • rovinné zrkadlenie, posunutie, otáčanie okolo osi a posunutie v smere osi,
 • rýchlejšia príprava mnohostenu pomocou transformácií,
 • personalizácia,
 • používanie rôznych fólií s funkciou zapnutia a vypnutia pri kontrole útvarov pre lepšiu prehľadnosť,
 • zabudované dva svetelné zdroje pre realistiský vzhľad,
 • implementované aplikácie,
 • príprava telies s rotačnou symetriou (kužeľ, guľa) s duálnym zobrazením,
 • zložitejšie priestorové prepojenia sú zrozumiteľnejšie pomocou animácií.

Porovnanie licencií

Produkt pridaný do porovnávania!